+ بانکوک - بازدید از کاخ پادشاه، معبد پو، رودخانه چائو پرایا ...
+ بازگشت به بانکوک - مراکز خرید - واکینگ استریت بانکوک
+ شمال تایلند - چیانگ مای ( دهکده فیلها ، قبیله گردن درازها ، رفتینگ در آبهای خروشان و ...)
+ چیانگ مای - راه پیمایی 1 روزه در ناحیه شمالی مائه تانگ
+ مسیر کوهستانی جنگلی چیانگ مای
+ راه اندازی آزمایشی کانال تلگرام سفر، کوچ سرفینگ تجربه متفاوت
+ سوخوتای اولین پایتخت سیام
+ فیتسانالوک - سفر با قطار Phitsanulok
+ بازار چاتوچاک - پروژه آسیا تک بانکوک ( روز دوم)
+ شب های زنده بانکوک - خیابان کاسانرود